ЗА КАНТОРАТА И ЕКИПА
_____Кантората е създадена от доказани в съдебна зала адвокати-процесуалисти и опитни в предсъдебна фаза юристи.
_____Всеки член на Екипа е длъжен да поддържа знанията и уменията си постоянно на високо професионално ниво.
_____Кантората разполага и с утвърдени външни експерти в различни сфери - икономисти, лекари, графолози и др.
_____Доказани и неоспорими са успехите ни в процесите на защита правата и законните интереси на Доверителите ни.
ЕКИП, ДОВЕРИЕ,
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.
и ведно със задълбочените ни познания в областта на правната теория, националното законодателство, правото на ЕС, и трайната съдебна практика, се  налага използването на външни експерти - счетоводители, оценители и др.
_____Истинско предизвикателство за Нашия екип е, когато открием противоречие в юриспруденцията или празнота в последната. Създаването на т.нар. Прецедент или уеднаквяването на съществуваща противоречива съдебна практика, не са ни чужди.  Удоволствие е, когато узнаем от постановения съдебен акт, че мотивите ни са изцяло акцептирани от съда, а представляваният интерес защитен.
_____Високото ниво на мотивация на юристите от Кантората повишава не само професионализма им, но и екипното доверие, които фактори предават реална динамичност на относително статичните съдебни производства и увеличават ефективността на предприетите в интерес на Доверителя действия.
_____Принцип на Кантората е абсолютната Конфиденциалност, относно Доверителите ни и предоставената ни или узната информация за тях. Утвържаването му във времето е резултат от нескончаемия процес на строг вътрешен контрол.
_____Високите оценки, давани на екипа на Кантората, води до непрекъснато увеличаващ се обем на възлаганите ни задачи. От своя страна решаването на казуси от различни области на правната наука налага необходимостта от непрекъснато повишаване степента на професионална квалификация и тясна специализация на всеки един член от Екипа ни.
_____Дълбочината на юридическата мисъл и обемът на знанията са основополагащ фактор за ефективността ни и служат като предпоставка за изработването на успешни и издържани от правна страна механизми за защита от трети лица.
_____При решаване на гражданскоправен спор по извънсъдебен път Ние не целим единствено да бъдат избегнати евентуални бъдещи съдебни производства, а преди всичко да бъде постигнат по-добър икономически резултат.
_____Високото качество на изготвяните документи и характерния и лесно познаваем почерк на Кантората все по-често водят до бързи и трайни решения на спорове от наказателен и гражданскоправен характер.
_____Същите обаче не винаги могат да бъдат постигнати единствено с анализ от правна страна


Работа
Стаж
Считано от 01.03.2019 г. Кантората обявява две свободни позиции за стажанти.
При интерес от Ваша страна, в срок до 30.03.2019 г. може да изпратите мотивационно писмо, автобиография и снимка на следния имейл: probation@lalev.info

Страницата се поддържа от адвокатска кантора ЛАЛЕВ © 2013 Свързани страници:                                                                         bailiff.bg © 2011
адвокат Николай Лалев
© 2019

АДВОКАТСКА КАНТОРА
ЛАЛЕВ И ПАРТНЬОРИ

АДВОКАТСКА КАНТОРА
ЛАЛЕВ И ПАРТНЬОРИ